Všeobecné podmínky 

Základní fakta

Tyto podmínky platí mezi vámi (dále jen Uživatel našich webových stránkách) a společností Secret Escapes Limited (dále jen majitel těchto webových stránek, označovaný také jako „my“, „nás“ a „naše“ v těchto podmínkách) v souvislosti s používáním webových stránek a způsobem, jakým zpracováváme rezervace, které případně provedete u dodavatelů dovolenkových pobytů či cestovních služeb. Tyto podmínky platí pro vás jako návštěvníka webových stránek a také v případě, že máte účet nebo jste se u nás zaregistrovali a jste členem (viz definice níže). Svůj souhlas poskytujete při prvním použití webových stránek podle těchto podmínek. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, ihned přestaňte webové stránky používat, protože při dalším používání webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. 

1.      Definice a interpretace

V těchto podmínkách mají následující výrazy níže uvedený význam:

„Přijetím“ se rozumí proces, kdy společnost Secret Escapes  přijímá nabídku určitého člena k zakoupení pobytu v hotelu, dovolenkového pobytu nebo balíčku (v němž je zahrnuto cestování), které jsou v rámci inzerce nabízeny na webových stránkách a/nebo jsou členovi oznámeny v jakékoliv komunikaci zaslané společností Secret Escapes, viz podrobný popis v ustanovení 7.2 těchto podmínek.

o    “Účtem“ se kolektivně rozumí osobní údaje, platební údaje a přihlašovací údaje používané uživateli k přístupu ke službě a/nebo k jakémukoliv komunikačnímu systému na webových stránkách.

o    “Obsahem“ může být myšlen jakýkoliv text, grafika, obrázky, zvuk, video, software, kompilace dat a jakákoliv jiná forma informací, které lze ukládat v počítači a která se zobrazí nebo tvoří část těchto webových stránek.

„Členové“ jsou uživatelé těchto webových stránek, kteří se rozhodli stát se a být přijati za členy společnosti Secret Escapes a od nichž se vyžaduje přijetí těchto podmínek spolu s jakýmikoliv dalšími podmínkami členství, které společnost Secret Escapes může čas od času členovi předložit.

o    „Produkty“ jsou produkty či služby, které si člen může zarezervovat u dodavatele prostřednictvím webových stránek. To může být dovolenkový balíček, ubytování, letenky, zážitky, výlety nebo jakékoliv jiné cestovní služby či produkty poskytované dodavateli a čas od času uváděné podrobně na webových stránkách.

o    “Secret Escapes“ je společnost Secret Escapes Limited (zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07026107) s registrovaným sídlem na 4th Floor 29-35 Farringdon Road, Londým EC1M 3JF.

o    „Službou“ jsou kolektivně označovány jakékoliv online zařízení, nástroje, služby či informace, které nyní nebo v budoucnu společnost Secret Escapes poskytne k dispozici prostřednictvím webových stránek.

„Systémem“ je nazývána jakákoliv infrastruktura komunikace online, díky níž je společnost Secret Escapes nyní nebo bude v budoucnu dostupná prostřednictvím webových stránek. Tím je mimo jiné myšlen webový e-mail, informační tabule, nástroje k živému chatování a e-mailové odkazy.

o    „Dodavateli“ jsou myšleni dodavatelé zájezdů, dovolenkových pobytů, produktů nebo dalších služeb (ať už se jedná o zájezdového operátora, hotel, aerolinky, pozemní obsluhu nebo jakéhokoliv jiného dodavatele či poskytovatele), kteří budou přímo zodpovědní danému členovi, který si zarezervuje u dodavatele určité produkty.

„Uživatelem či uživateli“ jsou myšleny jakékoliv třetí strany, které přistupují k webovým stránkám a nejsou zaměstnanci společnosti Secret Escapes jednajícími v rámci svého zaměstnání, ať už se jedná o člena nebo jiné osoby.

„Webovými stránkami“ jsou myšleny webové stránky společnosti Secret Escapes, spravované pod značkou Secret Escapes, k nimž je aktuálně přistupováno prostřednictvím adresy URL na webu www.travelist.cz spolu s jakýmikoliv dílčími doménami těchto webových stránek, nebudou-li výslovně vyloučeny na základě svých vlastních podmínek, nebo jakákoliv jiná adresa URL, kterou může společnost Secret Escapes čas od času určit.

2.      Ochrana osobních údajů a podmínky použití

1.       Vlastnictví: S výjimkami uvedenými v ustanovení 2.2 níže je veškerý Obsah uvedený na webových stránkách (nebude-li nahrán uživateli a přijat k zahrnutí na webové stránky společností Secret Escapes ) včetně mimo jiné textů, grafiky, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, video klipů, datových kompilací, rozvržení stránek, souvisejícího kódu a softwaru (včetně autorských práv, databáze, ochranných známek, práv k designu nebo jiných práv duševního vlastnictví, v jakémkoliv formátu, registrovaných či neregistrovaných (Duševní vlastnictví) je vlastnictvím společnosti Secret Escapes nebo našich poboček nebo poskytovatelů licence. Dalším používáním webových stránek berete na vědomí, že takový obsah je chráněn platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví ve Velké Británii a mezinárodními zákony a jinými zákony a že takový obsah můžete pouze použít za účelem prohlížení obsahu a používání webových stránek v souladu s ustanovením 2.2 níže.

2.       Dovolené používání: V souladu s těmito podmínkami můžete vytisknout, reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat či jiným způsobem opětovně využívat tento obsah z webových stránek pouze k osobním účelům, nebude-li na webových stránkách uvedeno jinak nebo neobdržíte-li předchozí výslovné svolení od společnosti Secret Escapes. Osobním používáním je mimo jiné rekreační použití, použití na soc. sítích nebo použití při vzdělávání v roli studenta či učitele. Obzvláště souhlasíte s tím, že:

       i. nebudete obsah webových stránek používat ke komerčním účelům

       ii.  a nebudete systematicky kopírovat obsah z webových stránek za účelem vytvoření či kompilace jakékoliv formy komplexní sbírky, kompilace, adresáře nebo databáze, nebudete-li mít k tomu výslovné svolení od společnosti Secret Escapes. 

3.       Ochranné známky: „Secret escapes” a logo Secretescapes a také “Travelist“ a logo Travelist jsou ochrannými známkami společnosti Secret Escapes. Veškeré další ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy používané na webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou společností Secret Escapes používány v rámci licenci pro zahrnutí na webové stránky. Veškeré takové ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy nesmí být reprodukovány, kopírovány, stahovány ani jinak neprávem využívány bez oprávnění společnosti Secret Escapes nebo příslušného vlastníka. Ochrannou známku, servisní značky, obchodní názvy ani loga uvedená na webových stránkách není dovoleno používat k žádným účelům.

4.       Duševní vlastnictví třetích stran: Kde je to výslovně uvedeno, určitý obsah a související práva duševního vlastnictví náleží jiným stranám. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, nevztahuje se na tento obsah žádné svolení podle ustanovení 2 těchto podmínek co do používání obsahu z těchto webových stránek. K veškerému takovému obsahu bude přidána poznámka s kontaktními údaji příslušného vlastníka a jakýmikoliv případně relevantními samostatnými podmínkami.

5.       Obsah, který můžete nahrát vy nebo ostatní uživatelé: Smyslem komentářů a dalších materiálů zveřejněných na webových stránkách není poskytnout doporučení, na něž by bylo vhodné se spoléhat. Společnost Secret Escapes se zříká veškeré zodpovědnosti a zodpovědnosti vyplývající ze spolehnutí se na takový obsah a další komentáře/materiály od jakéhokoliv uživatele či jiné třetí strany. Poskytuje-li společnost Secret Escapes jakékoliv interaktivní služby na webových stránkách, maximálně se vynasnažíme, abychom zajistili, že takové služby jsou poskytovány a používány v souladu s těmito podmínkami, ačkoliv upozorňujeme, že nejsme zavázáni k tomu, abychom monitorovali nebo moderovali jakékoliv takové interaktivní služby. Výhradně si však vyhrazujeme právo odebrat jakýkoliv takový obsah nebo materiály, které jste nahráli vy nebo jakýkoliv jiný uživatel či třetí strana na webových stránkách. 

           Odkazy na jiné webové stránky

Na těchto webových stránkách mohou být odkazy na další stránky. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, nejsou takové webový stránky pod kontrolou společnosti Secret Escapes ani žádné z našich poboček. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah takových webových stránek a zříkáme se zodpovědnosti za jakékoliv formy ztrát či škod pramenících z jejich používání. Zahrnutím odkazu na jiné webové stránky umístěným na těchto webových stránkách neschvalujeme tyto stránky samy o sobě ani subjekty, které je řídí.

           Odkazy na tyto webové stránky

Secret Escapes je exkluzívním členem cestovatelského klubu, který vystupuje v různých zemích pod značkou Secret escapes nebo Treavelist. Chcete-li umístit odkaz na tyto webové stránky na jiné stránky, postačuje vložit pouze odkaz na domovskou stránku www.secretescapes.com bez předchozího svolení. Pro umisťování podrobnějších odkazů (tj. odkazy na specifickou stránku na těchto webových stránkách), umísťování do dílčích oken nebo jakékoliv jiné takové aktivity je nutné předchozí písemný souhlas společnosti Travelist. Další informace zjistíte tak, že nás kontaktujete e-mailem na adrese info@travelist.cz 

           Služba

0.       Přihlašovací údaje: Budou-li vám poskytnuty přihlašovací údaje pro přístup na webové stránky v roli uživatele (ať už člena nebo registrovaného uživatele), je nutné s takovými přihlašovacími údaji zacházet důvěrně a nepředávat je žádným třetím stranám. Na webových stránkách společnosti Secret Escapes můžete vytvořit a spravovat svůj vlastní účet, přičemž budeme uchovávat vaše údaje v rámci vašeho účtu na webových stránkách podle našich zásad ochrany osobních údajů. Máme právo zablokovat identifikační či přihlašovací údaje jakéhokoliv uživatele (včetně přístupu k vašemu účtu), ať už jste si je zvolili sami nebo vám byli přiděleny námi, a to kdykoliv, pokud podle našeho názoru nedodržíte jakékoliv ustanovení těchto podmínek.

1.       Secret Escapes. Členové rezervují individuální nabídky u dodavatelů v rámci nabídnutého prodejního okna podle popisu, který je čas od času uveden na webových stránkách. Například může být k dispozici prodej pokojů v hotelu Heartbreak s nabídkou na 1 a 2 pobytové noci v pokojích typu standard a superior. Součástí nabídek mohou být další položky či součásti, např. stravování či aktivity. Aby nedošlo k pochybám, nebude-li výslovně uvedeno jinak v popisu nabídky či prodeje, jsou nabídky určeny pouze k ubytování. Veškeré produkty uvedené na webových stránkách (nebo podle oznámení zasílané členům e-mailovou komunikací) podléhají dostupnosti a členové berou na vědomí, že bude nutné před rezervací zkontrolovat, zda je určitá nabídka ještě k dispozici.

2.       Společnost Secret Escapes vystupuje jako agent pro dodavatele, jejichž produkty jsou uvedeny na webových stránkách nebo jsou o nich členové informováni. Společnost Secret Escapes pečlivě vybírá dodavatele, pro něž vystupuje jako agent (podle jejich zkušeností, reputace, zpětné vazby co co kvality a služeb, atd.), tak, aby členové uzavřeli smlouvu přímo s takovými dodavateli na poskytnutí uvedených produktů. Společnost Secret escapes poskytuje příležitosti pro členy provádět u dodavatelů rezervace za skvělé ceny tím, že poskytuje danou službu, avšak společnost Secret escapes nenese žádným způsobem zodpovědnost za poskytnutí produktů, které si určitý člen může zakoupit od dodavatelů prostřednictvím webových stránek. Veškeré smlouvy za poskytnutí produktů, které si uživatel může zakoupit, podléhají rezervačním podmínkám platným u příslušného dodavatele, s nímž může člen uzavřít smlouvu podle informací dostupných členovi v okamžiku provádění rezervace. Společnost Secret Escapes nezaručuje ani negarantuje kvalitu a standard produktů nabízených na webových stránkách dodavateli, pro něž společnost Secret Escapes jedná jako agent. Na jakékoliv potíže související s produkty zakoupenými určitým členem od určitého dodavatele musí člen upozornit dodavatele přímo (viz část Stížnosti, která je uvedena níže), protože dodavatel je vůči vám přímo zodpovědný za rezervace, které jste u dodavatele provedli prostřednictvím webových stránek společnosti Secret Escapes.

3.       Ceny a podmínky dodavatelů: Společnost Secret Escapes vyjednává u dodavatelů snížené ceny. Prodejní cena uvedená na webový stránkách je sníženou cenou (včetně poplatku, který je odváděn společnosti Travelist). Při nákupu produktů prostřednictvím webových stránek společnosti Secret Escapes uzavíráte smlouvu s dodavatelem (např. hotelovou společností), nikoliv se společností Travelist. Společnost Travelist vystupuje pro dodavatele pouze jako agent. V souladu s tím není společnost Secret Escapes zodpovědná za podmínky či omezení týkající se jakéhokoliv prodeje ze strany dodavatele u určitého prodávaného produktu (např. nemožnost zrušit již učiněnou rezervaci). Na rezervaci a nákup produktů zakoupených při jakémkoliv prodeji na webových stránkách budou platit samostatné podmínky. Souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami daného dodavatele, s nímž uzavíráte smlouvu, včetně dodržování pravidel a omezení daného dodavatele týkajících se dostupnosti a používání tarifů a produktů. Rozumíte tomu, že v důsledku jakékoliv porušení jakýchkoliv podmínek dodavatele může dojít ke zrušení rezervace, odepření vašeho přístupu k jakýmkoliv letenkám či hotelům, které mohly být součástí vámi rezervovaných produktů a/nebo k propadnutí jakékoliv peněžního obnosu zaplaceného za takovou rezervaci a že společnost Travelist odečte od vašeho účtu jakékoliv náklady, které budou společnosti Travelist způsobeny v důsledku takového porušení.

4.       Informace o prodeji:

Veškeré naše ceny se zobrazují v českých korunách a včetně DPH. Společnost Secret Escapes prodává hotelové a dovolenkové pobyty za snížené ceny. V popisech prodávaných služeb jsou na webových stránkách uvedeny ceny a položky zahrnuté ve vašem nákupu a také další případně platné zvláštní podmínky. V našich popisech prodávaných služeb a cenách se snažíme a také předcházíme chybám. Před přijetím vaší objednávky si však vyhrazujeme právo opravit chyby v popisech prodávaných služeb a cenách. Nebude-li v popisu prodávaných služeb uvedeno jinak, vztahují se zobrazené ceny pouze na pokoje a nejsou v nich zahrnuty žádné další potenciální náklady, například náklady na přepravu či místní daně.

Snažíme se používat fotografie a popisy, abyste tak získali přesnou představu o produktech. Nemusí být úplně přesné, například nedáváme žádnou záruku za to, že získáte pokoj v přesně takové podobě, jaká je uvedena na prodejní fotografii.

U prodejních informací uvádíme procentní slevu. Tím porovnáváme naši prodejní cenu vůči ceně bez rezervace poskytované hotelem. Jsou-li v prodávaném produktu zahrnuty další služby (například stravování či aktivity), připočítáváme tyto náklady k ceně bez rezervace. 

           Provedení rezervace

0.       Informace o prodeji: Inzerce na produkty na webových stránkách je „pozvánkou k projednání“. Veškeré produkty uvedené na webových stránkách podléhají dostupnosti, a před potvrzením je proto nutné zkontrolovat dostupnost, jakmile se určitý člen vyjádří, že by chtěl provést rezervaci určitého produktu. Požadavek určitého člena na provedení rezervace produktu je smluvní nabídkou k zakoupení daného produktu, avšak právně závazná smlouva nenabude účinnosti mezi členem a dodavatelem, dokud dodavatel nepotvrdí přijetí (člen obdrží oznámení ze strany společnosti Secret Escapes), že rezervace provedená členem byla přijata.

1.       Aby byla provedena rezervace určitého produktu, musí být provedeny následující kroky: 

                                0. Člen musí nabídnout, že zakoupí určitý produkt na webových stránkách 

1.     Společnost Secret Escapes vystaví automatické potvrzení online na příjem rezervace. Upozorňujeme, že takové automatické potvrzení není přijetím požadavku na rezervaci. Jedná se pouze o potvrzení, že požadavek na rezervaci byl přijat a že společnost Travelist kontaktuje dodavatele, aby před uzavřením jakékoliv smlouvy ověřila dostupnost. 

                               2.    Společnost Secret Escapesověří (po vystavení automatické odpovědi popsané v ustanovení 6.2.2 výše), že není nutné upravit žádné podrobnosti daného produktu a že nedošlo k žádným zásadním chybám či opomenutím, a následně ověří dostupnost daného produktu u příslušného dodavatele. V případě, že bude potřeba jakékoliv takové chyby či opomenutí opravit nebo již daný produkt nebude nadále k dispozici, společnost Secret Escapes tuto skutečnost oznámí členovi, jakmile to bude v rozumné míře možné

                               3.    Po kontrolách provedených společností Secret Escapes souvisejících s daným produktem, u něhož si člen vyžádal rezervaci, oznámí společnost členovi, zda je možné příslušný produkt zarezervovat, a to odesláním e-mailového oznámení, že u daného dodavatele byla provedena rezervace – například oznámením o přijetí rezervace na daný produkt jménem dodavatele. Následně bude vytvořena právně závazná smlouva mezi členem a příslušným dodavatelem na poskytnutí produktu v souladu s příslušnými podmínkami daného dodavatele. 

2.       Aby nedošlo k pochybám, společnost Secret Escapes si vyhrazuje právo změnit nebo pozměnit podrobnosti u určitého produktu nebo produkt stáhnout, a to kdykoliv až do okamžiku přijetí, a to v případě že si je společnost vědoma jakékoliv chyby či opomenutí souvisejícího s podrobnostmi daného produktu nebo v případě, že společnost obdrží požadavek, aby tak učinila, od dodavatele daného produktu. 

3.       Před provedením rezervace se ujistěte, že jste oprávněni a schopni odcestovat k datu vaší dovolené do zvolené destinace. 

4.       V případě speciálních požadavků je nutné nám to oznámit před samotnou rezervací. Společnost Secret Escapes se pokusí předat veškeré rozumné požadavky dodavatelům, avšak nemůže zaručit, že takové požadavky budou dodavatelem produktů splněny. Společnost Secret Escapes nemůže přijímat rezervace, které jsou podmíněny splněním speciálního požadavku. 

5.       V případě zdravotního stavu, který může mít vliv na vaši rezervaci, nás před provedením rezervace kontaktujte, abychom tak mohli zjistit, zda je produkt vhodný. 

6.       U většiny našich prodávaných produktů je k dispozici funkce „uložení“. Ta funguje tak, že členové mohou zaplatit poplatek, takže jim po dobu trvání prodeje bude podrženo určité datum. Aby nedošlo k pochybám, „uložením“ není u prodeje myšlena rezervace nebo uzavření smlouvy o nákupu určitého produktu. Jedná se pouze o uložení určitého data tak, aby jej nemohli zarezervovat jiní členové společnosti Secret escapest. U blokování se NEJEDNÁ o rezervaci a není zárukou ani potvrzením rezervace. V případě, že určitou blokaci bude nutné zrušit ze strany společnosti Secret Escapes, protože dané datum bude uzavřeno dodavatelem, připočteme k vašemu účtu Secret Escapes částku, avšak bohužel nemůžeme nést zodpovědnost za dodatečné náklady, které členovi mohou vzniknout, například pokud již byla samostatně zarezervována doprava). 

7.       Jakmile bude vaše rezervace dokončena a provedena platba za příslušný produkt (v souladu s ustanovením 7 níže), společnost Secret Escapes vystaví následující dokumenty: 

                               0.   Přijetí rezervace s podrobnostmi o příslušném dodavateli poskytujícím daný produkt, který jste si zarezervovali. Upozorňujeme, že se nejedná o úplné potvrzení rezervace se všemi podrobnostmi itineráře, atd. – to vám bude odesláno příslušným dodavatelem samostatně. Naše přijetí rezervace pouze potvrzuje přijetí finančního obnosu, který jsme převzali jménem dodavatele, a podrobnosti o datu, k němuž jste daný produkt zarezervovali. 

                               1.    Pokud jste si u dodavatele zarezervovali produkt, který obsahuje pouze letenku, nebo balíček obsahující také letenku, vystavíme vám certifikát ATOL pod licencí ATOL dodavatele, v němž potvrdíme podrobnosti o finančním obnosu, který je chráněn licencí ATOL dodavatele, u produktu, který si člen zakoupil spolu s informacemi o tom, co to pro vás znamená a kam se obrátit v případě potíží. Společnost Secret Escapes není držitelem ATOL, a certifikát ATOL proto není vystavován v rámci licence ATOL společnosti Secret Escapes. To znamená, že pokud dodavatel, který je držitelem ATOL, u něhož jste provedli rezervaci, zkrachuje, bude vám Úřad pro civilní letectví (Civil Aviation Authority) povinen vrátit finanční obnos, který jste zaplatili dodavateli za produkt, na nějž se vztahuje licence ATOL daného dodavatele. Dodavatelé uvedení na vašem certifikátu ATOL vám poskytnou služby uvedené na certifikátu ATOL (nebo vhodnou alternativu). V některých případech není dodavatel schopen tak učinit kvůli insolvenci, takže vám alternativní držitel ATOL může poskytnout vámi zakoupené služby nebo vhodnou alternativu (bez dodatečných nákladů pro vás). Souhlasíte s tím, že v takový případech akceptujete, že alternativní držitel ATOL zrealizuje tyto závazky a souhlasíte, že tomuto alternativnímu držiteli zaplatíte, co jste dosud nezaplatili v rámci smlouvy. Kromě toho však také souhlasíte s tím, že v některých případech nebude možné stanovit alternativního držitele ATOL. V takovém případě budete oprávněni uplatnit nároky v rámci daného schématu ATOL (nebo u vystavitele platební karty, kde je to relevantní). Jestliže dodavatelé uvedení na certifikátu ATOL nebudou schopni poskytnout uvedené služby (nebo vhodnou alternativu prostřednictvím alternativního držitele ATOL nebo jinak) kvůli insolvenci, správci Trustees of the Air Travel Trust vám mohou poskytnout platbu (nebo přidělit výhodu) v rámci schématu ATOL. Souhlasíte s tím, že za takovou platbu či výhodu plně převedete nároky vyplývající z těchto vašich případných reklamací těmto správcům nebo nároky, které by vyplývaly z neposkytnutí služeb, včetně jakýchkoliv nároků vůči nám, cestovnímu agentovi (nebo vystaviteli kreditní karty, kde je to relevantní). Kromě toho souhlasíte s tím, že veškeré takové nároky mohou být převedeny na jiný subjekt, pokud takový subjekt zaplatil příslušné částky, které jste nárokovali v rámci schématu ATOL. 

8.       Obdržíte-li dokumentaci pro určitý hotelový či dovolenkový pobyt, zkontrolujte, zda jsou údaje správné. V případě cesty do zahraničí zkontrolujte, zda se shodují jména a věk uvedené na pasu či pasech. 

9.       V případě, že jízdenky/letenky a/nebo cestovní dokumenty neobdržíte poštou či e-mailem, společnost za Secret Escapes to neponese zodpovědnost. Pokud takové dokumenty neobdržíte, obraťte se na příslušný hotel či operátora zájezdů. 

           Platební podmínky

0.       Faktury a platby: Platby přijímáme pouze kreditními či debetními kartami nebo prostřednictvím služby PayPal. Pro vaše pohodlí a z důvodu zabezpečení platebních údajů jsou všechny platební transakce prováděny pomocí zabezpečeného serveru u našeho zpracovatele plateb online. Jakmile řádně zadáte veškeré relevantní informace, platby budou provedeny automaticky. Faktury jsou vám okamžitě odesílány e-mailem a máte k nim kdykoliv přístup prostřednictvím vašeho účtu. Ochranu vašich osobních údajů a zabezpečení plateb bereme velmi vážně – další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

1.       Platební podmínky: Při placení faktur je velmi důležitý čas. Proto vás žádáme, aby údaje o kartě byly platné a měli jste k dispozici dostatečné finanční prostředky.

2.       Nezdařené platby: V případě, že se platba nezdaří, požádáme vás o poskytnutí aktualizovaných platebních údajů. Váš účet můžeme dočasně pozastavit, nebude-li příslušná částka zaplacena po dobu delší než 14 dnů. Vyhrazujeme si právo účtovat úroky 4 % p.a. podle sazby banky Bank of England u všech částek, které nebudou zaplaceny po dobu delší než 30 dnů od data vystavení faktury.

3.       Refundace a storna: Budete-li mít dotaz k částce, která vám byla námi naúčtována na vaši kartu, ihned se na nás obraťte. V případě, že shledáme, že platba byla naúčtována neoprávněně, ihned refundujeme danou částku na vaši kreditní či debetní kartu. Refundace jsou poskytovány dle výhradního uvážení společnosti Secret Escapes.

4.       Kredity a pobídky: Neexistuje žádný limit na množství produktů společnosti Secret Escapes, které můžete získat. Vlastně budeme velmi rádi, když o nás povíte svým přátelům. Pokusíte-li se však získat další kredit falzifikací účtů nebo vytvářením několika falešných účtů, nebudou takové účty považovány za platné a při zjištění budou odstraněny. Získáte-li platným způsobem kredit na základě pobídky za rezervaci produktů prostřednictvím webových stránek, zůstane takový kredit na vašem účtu po dobu až 12 měsíců (nebude-li uvedeno dřívější datum vypršení platnosti). V tomto okamžiku bude jakýkoliv kredit na vašem účtu automaticky odstraněn. 

           Změny

0.       Nebude-li uvedeno jinak v popisu produktu, budou všechny produkty po jejich přijetí na webových stránkách považovány za konečné. Jsou-li u dodavatele k dispozici změny nebo storna, mohou podléhat poplatku podle vlastních podmínek daného dodavatele. 

1.       I když u rezervací provedených na webových stránkách společnosti Secret Escapes platí bez výjimek zásada, že nelze provést storno a nejsou prováděny refundace, bude-li určitý člen chtít provést změnu rezervace určitého produktu u dodavatele, společnost Secret Escapes se v rozumné míře vynasnaží, aby členovi pomohla při jeho pokusu o změnu či storno dané rezervace. Společnost Secret Escapes však nemůže zaručit, že takový pokus bude úspěšný a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že člen bude muset zaplatit jakékoliv platné poplatky za účelem provedení takové změny či úpravy. 

2.       Upozorňujeme, že jsou-li v podmínkách dodavatele uvedena ustanovení související se změnami či stornem rezervací, takové podmínky nebudou pro dodavatele závazné, provedete-li rezervace produktů uvedených na webových stránkách společnosti Secret Escapes. Společnosti Secret Escapes se totiž podařilo vyjednat a zajistit slevy u dodavatele, přičemž slevy jsou poskytovány proto, že rezervace je konečná a nelze ji změnit. Z tohoto důvodu upozorňujeme členy, že veškeré takové podmínky storna nebo změny produktů zarezervovaných na webových stránkách Secret Escapes budou považovány za nestornovatelné a nerefundovatelné, nebude-li uvedeno jinak, nebo nebude-li s tím dodavatel písemně souhlasit. 

3.       V závislosti na důvodu storna můžete mít možnost požádat o vrácení splatných poplatků za storno (nižší o platný přeplatek) podle podmínek vašeho pojištění. Veškeré požadavky musí být učiněny přímo u příslušné pojišťovací společnosti. 

           Storno provedené ze strany dodavatelů

0.       Většina změn je nepříliš důležitých. Čas od času vás budeme nuceni informovat o významné změně, kterou může určitý dodavatel provést. Významnou změnou se myslí změna provedená před odjezdem, přičemž jsou vzaty v úvahu informace, které nám byly předány v okamžiku zarezervování a u nichž lze v rozumné míře předpokládat, že je budeme znát. U takové změny můžeme předpokládat, že bude mít významný vliv na váš pobyt. V nepravděpodobném případě, že dodavatel stornuje nebo pozmění vaši rezervaci určitého produktu po provedení rezervace, vám takovou skutečnost sdělíme co nejdříve. Bude-li k dispozici dostatek času, abychom tak učinili před odjezdem, vynasnažíme se u dodavatele zajistit, aby vám nabídli některou z níže uvedených možností (podle produktu, který jste si zarezervovali): 

                               0.   (u významných změn) přijetí změněných podmínek nebo 

                               1.    (pouze u hotelových rezervací) můžete přijmout nabízenou alternativu nebo stornovat svou rezervaci s úplnou refundací zaplacené částky. V případě, že u dodavatele nebude k dispozici žádná alternativa, může nám dodavatel dát pokyn ke stornu a vyplacení úplné refundace nebo 

                               2.       k nákupu alternativního balíčku od dodavatele s podobným standardem jako původně zarezervovaný produkt, bude-li k dispozici. Budete nuceni zaplatit platnou cenu za takový balíček. To znamená, že budete nuceni zaplatit více, bude-li balíček dražší, nebo obdržíte refundaci, bude-li levnější, nebo 

                               3.       provést storno či přijetí storna, přičemž obdržíte úplnou a rychlou refundaci všech finančních prostředků, které jste zaplatili příslušnému dodavateli. 

Poznámka: Protože vystupujeme jako agent daného dodavatele, nemusí takový dodavatel dát k dispozici výše uvedené možnosti, bude-li provedená změna jen nevýznamná. Za nevýznamnou změnu obvykle platí změna času odletu o méně než 12 hod, typu aerolinky či letadla (je-li avizována) nebo cílového letiště. Dojde-li však ke stornu či změnám, společnost Secret Escapes neponese zodpovědnost za dodatečné náklady, které mohou vzniknout např. kvůli cestovním nákladům či dalšímu ubytování, o jejichž proplacení si můžete či nemůžete zažádat na základě vašeho cestovního pojištění.

1.       Ve vzácném případě, kdy dodavatel stornuje vaši rezervaci po jejím přijetí, vás upozorní dodavatel nebo společnost Secret Escapes jeho jménem. Protože je společnost Tsecret escapes agentem jednajícím jménem ostatních dodavatelů a vy jste v okamžiku rezervace uzavřeli smlouvu s dodavatelem, poskytneme vám podporu při získání refundace nebo změně vašeho termínu. Společnost Secret Escapes nenese zodpovědnost za náklady související se stornem provedeným dodavatelem. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme, abyste si zakoupili cestovní pojištění, které takové storno kryje. 

           Storno provedené z Vaší strany

Protože u našich rezervací platí, že je ze 100 % nelze stornovat ani refundovat, v případě, že nás kontaktujete s žádostí o storno rezervace, obrátíme se na příslušného dodavatele. Kromě toho jste však povinni řídit se jejich podmínkami a ne vždy je možné storno provést, a pokud ano, podléhá případným poplatkům.

Důležité: Součástí jakékoliv storna majícího vliv na letovou složku balíčku vašeho operátora zájezdů budou alespoň storno poplatky ve výši rovnající se ceně letů. 

           Ukončení a pozastavení

V případě, že určitý člen poruší tyto podmínky, si společnost Secret escapes vyhrazuje právo pozastavit či ukončit přístup takového člena ke službám a jeho účtu a pozastavit jeho členství. Všichni uživatelé, jimž bude tímto způsobem zakázán přístup, se nesmějí pokoušet používat webové stránky pod jiným jménem nebo za použití přístupových údajů jiného uživatele, ať už se svolením takového uživatele nebo bez něj. 

           Reklamace

0.       Nejste-li z jakéhokoliv důvodu spokojeni s některým aspektem produktů zakoupených na webových stránkách Secret escapes a přejete si podat reklamaci, podejte takovou reklamaci včas přímo u příslušného dodavatele, aby se touto záležitostí mohli zabývat (kromě toho se na dodavatele obracejte písemnou formou – u některých dodavatelů je k dispozici formulář pro vyjádření vašeho názoru). Nebudete-li ani přesto spokojeni, obraťte se na příslušného dodavatele přímo ve lhůtě 30 dnů po vašem návratu. Dodavatelé by následně měli zareagovat podle směrnic ATOL (týká se produktů, jejichž součástí jsou letenky), z nichž vyplývá potvrzení přijetí během 14 dnů a úplná odpověď během 28 dnů nebo vysvětlení k jakémukoliv zpoždění nad tyto časové limity. 

1.       Odpovídá-li produkt popisu na webových stránkách, avšak jste nespokojeni s některým aspektem zážitku, informujte příslušného dodavatele. Dodavatel tuto situaci začne ihned řešit nebo vyřeší váš dotaz v rozumném časovém termínu. V takových případech vám společnost Travelist nemůže při reklamaci asistovat. 

2.       Máte-li pocit, že produkt neodpovídá popisu na webových stránkách společnosti Secret Escapes, nejdříve o tom informujte příslušného dodavatele. Co nejdříve nás však uvědomte a my vám poskytneme podporu, abyste dosáhli řešení. 

3.       V případě problémů souvisejících s letem či přepravou se obraťte na dodavatele (měli byste mít k dispozici nouzové číslo). Letová zpoždění atd. byste měli řešit s dodavatelem. Před odjezdem na dovolenou si vždy přečtěte informace, které jste obdrželi od dodavatele, a zkontrolujte jejich podmínky. Společnost Secret Escapes nenese zodpovědnost za potíže související s letem, které mohou mít vliv na váš pobyt. Takové potíže je nutné projednat s dodavatelem. 

           Lety

V okamžiku rezervace nejsme vždy v pozici, abychom potvrdili letový harmonogram, který lze použít v souvislosti s vaším letem poskytovaným příslušným dodavatelem. Letové harmonogramy uvedené na našich webových stránkách a rozepsané v údajích o rezervaci jsou pouze pro orientaci od příslušného dodavatele a mohou být příslušným dodavatelem kdykoliv změněny nebo stornovány. Příslušný dodavatel potvrdí letový harmonogram, který vám byl přiřazen. V letovém harmonogramu bude uveden časový interval, v němž vám bude vyhrazen čas letu podle dostupnosti k danému datu, které jste si zarezervovali u příslušného dodavatele. Dodavatelem nebudou obecně akceptovány žádné reklamace související s letovými harmonogramy (jsou-li v tomto časovém intervalu).

Doby letu jsou mimo naši kontrolu. Jsou stanovovány aerolinkami a podléhají řadě faktorů včetně změn tras či stornu, omezením podle řízení letového provozu, počasí, potenciálním technickým problémům a schopnosti cestujících se nechat včas odbavit.

Specifické pokyny související s odletem a přípravami na cestu vám budou odeslány spolu s letenkami nebo jinými jízdenkami před odjezdem vaším dodavatelem, u nějž jste provedli rezervaci. Je nutné velmi pečlivě zkontrolovat, zda jsou letenkách / elektronických letenkách uvedeny správné časy odletů, a to ihned po přijetí. Je možné, že čas odletů se může změnit i po odeslání letenek. V takovém případě vás samotný dodavatel nebo my (jménem příslušného dodavatele) kontaktujeme co nejdříve. V souvislosti s letem si přečtěte podmínky příslušného dodavatele. Protože společnost Travelist vystupuje jako agent, nemá vůči vám smluvní závazky s ohledem na produkt, jehož součástí jsou letenky.

V rámci zákonů EU (nařízení 261/2004) máte v některých případech právo na refundaci a/nebo kompenzaci od aerolinek v případech, že vám bude odmítnut nástup do palubu, v případě storna nebo zpoždění letů. Úplné podrobnosti o těchto právech budou zveřejněny na letištích EU a budou k dispozici také u aerolinek. V takových případech vás však refundace automaticky neopravňuje na refundaci nákladů na dovolenou. Vaše právo na refundaci a/nebo kompenzaci od příslušného dodavatele bude stanoveno v podmínkách příslušného dodavatele. Bude-li vám příslušný dodavatel dlužit určitou platbu, bude od této platby odečtena jakákoliv částka, kterou vám zaplatí aerolinky. Nedodrží-li vaše aerolinky tato pravidla, doporučujeme podat reklamaci u služby pro reklamace CAA Passenger Advice and Complaints Service na čísle 020 7453 6888 nebo na webu www.caa.co.uk. 

           Pojištění

Považujeme za velmi důležité mít na cestách krytí adekvátním cestovním pojištěním. Ujistěte se, že máte platné cestovní pojištění od okamžiku rezervace dovolené pro země, do nichž nebo napříč kterými budete cestovat, a s krytím na aktivity, které o dovolené budete případně podnikat. Je nezbytné, aby všichni členové zarezervované akce byli kryti tímto pojištěním (v případě rodin) nebo měli své vlastní platné pojištění. V každém případě si přečtěte všechny podmínky a informace související s vámi zakoupeným pojištěním.

Podrobnosti pojištění si pečlivě přečtěte a vezměte si je s sebou na dovolenou. Nesete zodpovědnost za to, že vámi zakoupené pojistné krytí je vhodné a adekvátní podle vašich příslušných potřeb. 

           Ochrana osobních údajů

Používání těchto webových stránek se také řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek prostřednictvím tohoto odkazu a jsou přístupné k přečtení pod tímto odkazem. 

           Zřeknutí se odpovědnosti

0.       Společnost Secret escapes  neposkytuje žádné záruky ani tvrzení, že tyto webové stránky splní vaše požadavky, že budou mít uspokojivou kvalitu nebo že budou vhodné k určitému účelu, že nebudou porušovat práva třetích stran, že budou kompatibilní se všemi systémy, že budou zabezpečené a že veškeré poskytované informace budou přesné. Neposkytujeme žádné záruky specifických výsledků vyplývajících z používání našich služeb. 

1.       Žádná část těchto webových stránek není zamýšlena jako doporučení a na obsah těchto webových stránek není doporučeno se spoléhat při činění rozhodnutí nebo provádění akce jakéhokoliv druhu. 

2.       Informace na těchto webových stránkách nejsou určeny ke komerčním účelům. Komerční využití obsahu těchto webových stránek je zakázáno v ustanovení 2 těchto podmínek. Při jakémkoliv takové použití dochází k porušení těchto podmínek a společnost Secret escapes neposkytuje žádné prohlášení ani záruky, že tento obsah je vhodný k používání v komerčních situacích nebo že obsahuje přesné údaje či doporučení, na nichž by bylo možné zakládat obchodní rozhodnutí. 

3.       I když jsme se v maximální možné míře vynasnažili, aby veškeré popisy služeb dostupných u společnosti Secret escapes odpovídaly skutečně dostupným službám, společnost Secret escapes nenese zodpovědnost za jakékoliv odchylky od těchto popisů. 

4.       Na webových stránkách se mohou vyskytovat názory, doporučení, tvrzení a informace poskytované třetími stranami. Společnost Secret escapes nevyjadřuje, neztotožňuje se ani nezaručuje pravdivost, přesnost nebo spolehlivost jakéhokoliv takového obsahu třetích stran ani se neztotožňuje s žádnými názory či doporučeními vyjadřovanými takovými třetími stranami. Uživatelé rozumějí a souhlasí s tím, že materiály či údaje si stahují nebo jinak získávají při používání těchto webových stránek na svou vlastní zodpovědnost a riziko a na obsah poskytovaný třetími stranami se spoléhají na své vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že ponesete výhradní zodpovědnost za jakékoliv škody na vašem počítačovém systému nebo za ztrátu dat, k níž dojde při stažení jakéhokoliv takového materiálu či dat. 

5.       Společnost Secret escapes nenese zodpovědnost ani nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv informace uváděné třetí stranou (včetně dodavatelů) týkající se mimo jiné cen, závazků vyplývajících z rezervací a storna, plnění jakýchkoliv smluv uzavřených mezi vámi a dodavateli nebo za jakékoliv jiné okolnosti, k nimž může během zájezdu dojít. 

6.       Společnost Secret escapes nemůže zaručit, že na těchto webových stránkách nebudou žádné viry nebo cokoliv jiného, co by mohlo nakazit nebo poškodit váš systém. Je zakázáno zneužívat webové stránky k nahrávání virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou záludné či technologicky škodlivé. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup k webovým stránkám, k serveru, na němž jsou webové stránky uloženy, nebo k jakémukoliv jinému serveru, počítači či databázi související s webovými stránkami. 

7.       Jakékoliv průvodní informace o destinacích/atrakcích/zájezdech/cestách uvedené na těchto webových stránkách nebo poskytované společností Secret escapes jsou pouze informativní. Společnost Secret escapes se vynasnaží zajistit, aby takové informace byly přesné. Společnost Secret escapes však neposkytuje žádné záruky na přesnost takových informací. Tyto informace nejsou součástí vaší smlouvy s jakoukoliv třetí stranou včetně dodavatelů a jsou poskytovány pouze jako dodatečně informativní obsah. Společnost Secret Escapes neponese žádnou zodpovědnost. 

           Dostupnost webových stránek

0.       Služba je poskytována „tak, jak je“ na principu „jak bude k dispozici“. Neposkytujeme žádná tvrzení, záruky ani ručení za to, že u služby nedojde k závadám a/nebo chybám a/nebo že bude k dispozici. V maximální možné míře umožněné zákonem neposkytujeme žádná tvrzení, záruky ani ručení (výslovná či mlčky předpokládaná), že služba je vhodná k určitému účelu, že je slučitelná se zařízením, z něhož ke službě přistupujete, a/nebo že má uspokojivou kvalitu. 

1.       Přístup k webovým stránkám je dovolen pouze dočasně a společnost Secret Escapes si vyhrazuje právo službu pozastavit nebo ji na webových stránkách doplnit bez předchozího upozornění. Společnost Travelist neponese zodpovědnost v případě, že webové stránky nebudou v některém okamžiku nebo po určitou dobu k dispozici. 

2.       I když společnost Secret Escapes vynakládá značné úsilí na to, že obsah uvedený na webových stránkách byl aktuální a přesný, neposkytuje společnost Secret Escapes žádné záruky, že informace a/nebo obsah na webových stránkách budou přesné či aktuální. Bude-li zjištěno, že jakékoliv informace a/nebo obsah jsou na webových stránkách nepřesné, společnost Secret Escapes se v rozumné míře vynasnaží jakékoliv chyby či opomenutí opravit co možná nejdříve, jakmile na ně bude upozorněna. 

3.       Společnost Secret Escapes nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv narušení nebo nedostupnost webových stránek, k nimž došlo kvůli externím vlivům, mimo jiné kvůli selhání zařízení poskytovatele (ISP), selhání hostitelského zařízení, selhání komunikační sítě, výpadku napájení, přírodním událostem, válce nebo právním omezením a cenzuře, nebo pokud společnost Secret Escapes jakýmkoliv způsobem webové stránky aktualizuje. 

4.       Jste zodpovědní za veškerou přípravu nezbytnou pro přístup na webové stránky. 

           Mezinárodní použití

Nečiníme žádná tvrzení, že obsah na webových stránkách je vhodný nebo dostupný k používání na místech mimo Velkou Británii a lze k němu přistupovat v místech, kde je obsah zákonem zakázán. Rozhodnete-li se k webovým stránkám přistupovat z místa mimo Velkou Británii, činíte tak na svoji iniciativu a nesete zodpovědnost za dodržení místních zákonů. 

           Omezení odpovědnosti

0.       V maximální možné míře umožněné zákonem nepřijímá společnost Secret Escapes žádnou zodpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu či škodu, ať už předvídatelné či nikoliv, včetně jakýchkoliv nepřímých, následných, zvláštních či typických škod vzniklých při používání webových stránek nebo jakýchkoliv informací zde uvedených (včetně obsahu) nebo spoléhání se na webové stránky či produkty prodávané prostřednictvím webových stránek jménem dodavatelů, ať už smluvně, při porušení práva (včetně nedbalosti), při porušení statutárních povinností či jinak. Upozorňujeme uživatele, že webové stránky a jejich obsah používají na své vlastní riziko.

 1.       V souladu s ustanovením 20.3 níže se společnost Secret Escapes zříká veškeré zodpovědnosti, tvrzení, záruk, ať už výslovných či mlčky předpokládaných na základě statutu, zvyků či používání, souvisejících s informacemi (včetně obsahu), který je uveden na webových stránkách. Tím nejsou nijak ovlivněna vaše zákonná práva v rámci anglického práva. 

2.       Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje zodpovědnost společnosti Secret Escapes za úmrtí či zranění osob vyplývající ze zanedbání či podvodu na straně společnosti Secret Escapes. 

3.       I když bylo vynaloženo značné úsilí, aby bylo zajištěno, že tyto podmínky se striktně řídí příslušnými zákony, v případě, že tyto podmínky budou shledány za odporující zákonům, neplatné či jinak nevymahatelné, bude takové ustanovení prohlášeno za vyjmuté z těchto podmínek a neovlivní platnost ani vymahatelnost zbývajících podmínek. Toto ustanovení bude platit pouze v jurisdikcích, kde je příslušné ustanovení nezákonné. 

           Žádné zřeknutí se práv

V případě, že jakákoliv strana v rámci těchto podmínek neuplatní své právo nebo opravný prostředek zde obsažený, nebude to vykládáno jako zřeknutí se takového práva či opravného prostředku.

           Předchozí podmínky

V případě, že dojde k jakémukoliv konfliktu mezi těmito podmínkami a některou z jejich předchozích verzí, převáží ustanovení těchto aktuálních podmínek, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

           Cestovní informace

Upozorňujeme, že nemůžeme poskytovat obecné informace o pasových či vízových požadavcích souvisejících s vaší cestou. Zjištění specifických pasových či vízových požadavků je ve vaší zodpovědnosti a měli byste je zkontrolovat u příslušné ambasády či konzulátu. Jakékoliv námi dodané informace k těmto či souvisejícím záležitostem (např. klima, doba vhodná k cestování, oděv, zavazadla, předměty osobní potřeby atd.) jsou uváděny jako obecná doporučení a v dobré víře, avšak nepřebíráme zodpovědnost za jakákoliv rozhodnutí učiněná podle poskytnutých informací.

Informace k pasovým, vízovým a zdravotním požadavkům lze zobrazit v okamžiku rezervace na webu úřadu Foreign and Commonwealth Office (www.fcu.gov.uk). Je vaší zodpovědností zajistit, abyste vy a všichni členové vašeho kolektivu měli před cestou všechny nezbytné cestovní a zdravotní dokumenty odpovídající jakýmkoliv dalším imigračním požadavkům. Nejste-li vy nebo člen vašeho kolektivu britským občanem nebo vlastníte nebritský pas, je nutné zkontrolovat pasové a vízové požadavky u ambasády či konzulátu příslušné země či zemí, do nichž nebo přes které cestujete. Ani my, ani naši dodavatelé produktů nepřijímají žádnou zodpovědnost, nebudete-li moci odcestovat, protože jste nesplnili pasové, vízové či imigrační požadavky.

Ujistěte se, že všechny vaše cestovní, pasové, vízové a pojistné dokumenty jsou v pořádku a že na letiště dorazíte s dostatečnou časovou rezervou pro odbavení. Před odletem může být nezbytné opětovně potvrdit let u příslušné aerolinky.

           Oznámení

Veškerá oznámení / komunikaci je nutné nám zasílat e-mailem na adresu info@travelist.cz. Taková oznámení budou považována za přijatá po uplynutí 3 dnů od odeslání, pokud byly odeslána poštovní první třídou; v den odeslání, pokud byla odeslána e-mailem a přijata v plném rozsahu v pracovní den, a v následující pracovní den, pokud byla odeslána o víkendu či státním svátku.

           Zákony a jurisdikce

Tyto podmínky a vztah mezi společností Secret Escapes a vámi budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu (v souvislosti se smluvními i nesmluvními otázkami). Společnost Secret Escapes a vy souhlasíte s tím, že se podrobíte exkluzivní jurisdikci soudu Anglie a Walesu v případě jakéhokoliv sporu, k němuž by došlo mezi námi (ať už smluvního nebo nesmluvního charakteru).

           Vyšší moc

Jakákoliv prodleva nebo neplnění ze strany Secret Escapes v rámci těchto podmínek nebude považováno za porušení těchto podmínek a bude omluveno v míře způsobené jakoukoliv událostí, nad níž nemá společnost Secret Escapes  rozumnou kontrolu včetně mimo jiné živelných pohrom, výpadků proudu, přírodních katastrof, uzávěrek vzdušného prostoru a vládních omezení, nepříznivého či kritického počasí, stávek, občanských nepokojů nebo jejich hrozby, války nebo její hrozby. 

          Platební podmínky

0.       Faktury a platby

 Platby přijímáme pouze kreditními či debetními kartami nebo prostřednictvím služby PayPal. Pro vaše pohodlí a z důvodu zabezpečení platebních údajů jsou všechny platební transakce prováděny pomocí zabezpečeného serveru u našeho zpracovatele plateb online. Jakmile řádně zadáte veškeré relevantní informace, platby budou provedeny automaticky. Faktury jsou vám okamžitě odesílány e-mailem a máte k nim kdykoliv přístup prostřednictvím vašeho účtu.

Ochranu vašich osobních údajů a zabezpečení plateb bereme velmi vážně – další informace najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 1.       Platební podmínky

Při placení faktur je velmi důležitý čas. Proto vás žádáme, aby údaje o kartě byly platné a měli jste k dispozici dostatečné finanční prostředky.

V případě, že se platba nezdaří, požádáme vás o poskytnutí aktualizovaných platebních údajů. Váš účet můžeme dočasně pozastavit, nebude-li příslušná částka zaplacena po dobu delší než 14 dnů. Vyhrazujeme si právo účtovat úroky 4 % p.a. podle sazby banky Bank of England u všech částek, které nebudou zaplaceny po dobu delší než 30 dnů od data vystavení faktury.

 2.       Refundace a storna

Budete-li mít dotaz k částce, která vám byla námi naúčtována na vaši kartu, ihned se na nás obraťte. V případě, že shledáme, že platba byla byla naúčtována neoprávněně, ihned refundujeme danou částku na vaši kreditní či debetní kartu.

Refundace jsou poskytovány dle výhradního uvážení společnosti Secret Escapes. 

3.       Regulace vzdáleného prodeje

Upozorňujeme, že pouze poskytujeme platformu pro členy k nákupu produktů od externích poskytovatelů, a proto se ustanovení týkající se storna podle směrnice o vzdáleném prodeji (Distance Selling Regulations 2000) nevztahují na váš nákup produktů od externích poskytovatelů učiněný prostřednictvím těchto webových stránek. 

4.       Kredity a pobídky

Neexistuje žádný limit na množství kreditu společnosti Secret Escapes, který můžete získat. Vlastně budeme velmi rádi, když o nás povíte svým přátelům. Avšak kredit získaný v důsledku „pohrávání si“ se systémem, např. vytvořením několika falešných účtů, nebude považován za platný a při zjištění bude zrušen. Kredit získaný za doporučení může být proplacen při nákupu podle vašeho přání, který přesáhne částku 100 britských liber. Kredit získaný za doporučení nemůžete uplatnit při nákupu, který nedosáhne této částky. Tato prahová hodnota 100 britských liber se nevztahuje na jiné formy účtového kreditu (refundovaný kredit, gesto dobré vůle atd.), který lze použít na nákupy o libovolné částce. Kredit zůstane na vašem účtu po dobu až 12 měsíců, nebude-li uvedeno datum expirace.

           Změny podmínek používání této smlouvy s uživatelem

Společnost Secret Escapes si vyhrazuje právo provádět čas od času změny v těchto podmínkách podle svému uvážení nebo podle zákonných požadavků. Veškeré změny budou ihned zveřejněny na webových stránkách a při prvním použití těchto webových stránek po provedení takových úprav budou změny v podmínkách považovány z vaší strany za přijaté. V případě, že dojde k významným změnám těchto podmínek, společnost Secret Escapes se v rozumné míře vynasnaží, aby vás na změny upozornila, avšak je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat aktualizace těchto podmínek. Každá verze těchto podmínek bude mít uveden datum účinnosti, od něhož bude platit, a to na začátku těchto podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, platí pro vaše používání těchto webových stránek a služby aktuálně platné podmínky. 

           Celý vztah

0.       Těmito podmínkami a veškerými dokumenty či zásadami, na které je v těchto podmínkách odkazováno, se bude řídit celý vztah mezi stranami s vyloučením jakýchkoliv jiných podmínek. 

1.       Není úmyslem stran udělovat práva třetím stranám na základě těchto podmínek, a tím pádem se nebude na tyto podmínky vztahovat Zákon o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999

Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje spotřebitelům platformu pro mimosoudní řešení sporů, která jim umožňuje řešit spory v souvislosti s objednávkami online nejdříve mimosoudní cestou. Tuto platformu naleznou spotřebitelé pod externím odkazem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platforma Evropské komise pro řešení sporů online www.ec.europa.eu/consumers/odr.